تهران رکوردز (Tehran Records)

هزار اقاقیا
Verses of the Night
God of Rakhsh