سروش مدیا (Souroush Media)

Sedigh Tarif, Farhad Fakhreddini Emam Ali 2 (Peace Be Upon Him)
Farhad Fakhreddini, Sediq Tarif Emam Ali (Peace Be Upon Him)
Mosafer-E-Rey (The Passenger Of Rey) Iranian Sound Track Farhad Fakhreddini
Eshtiagh (A work of Iran National Orchestra)