ابتکار نو (Ebtekar-e No)

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم
The Little Prince