اشعار و شعر (Poets)

A Night with Khayyam
Ahmad Shamlu Narrates Federico Garcia Lorca
سیاه همچون اعماق آفریقای خودم
Kanoun Parvaresh Fekri