موسیقی متن ایرانی (Persian Soundtrack)

Men of Angelos Original Television Soundtrack Majid Entezami
Pahlavi Hat Original Television Soundtrack Majid Entezami
And the Blue Sky Original Motion Picture Soundtrack Majid Entezami
Song of the Fog Original Television Soundtrack Majid Entezami
Thoughts Karen Homayounfar
Eventually Karen Homayounfar
The Wolves Original Television Soundtrack
Men of Angelos Original Television Soundtrack
Saint Mary
The Trial (Original Television Soundtrack)
Farhad Fakhreddini Sarbedaran
Farhad Fakhreddini, Sediq Tarif Emam Ali (Peace Be Upon Him)
Mosafer-E-Rey (The Passenger Of Rey) Iranian Sound Track Farhad Fakhreddini
Eshtiagh (A work of Iran National Orchestra)
Khaharane Gharib
ایستاده در غبار
Midday Adventures
Bodyguard
Past, Present Continues
Saranjam
Majid Entezami The Train
Karbala - The Geography of a History
Majid Entezami Kani Manga