موسیقی متن ایرانی (Persian Soundtrack)

The Wolves Original Television Soundtrack
Men of Angelos Original Television Soundtrack
Saint Mary
The Trial (Original Television Soundtrack)
Farhad Fakhreddini Sarbedaran
Farhad Fakhreddini, Sediq Tarif Emam Ali (Peace Be Upon Him)
Mosafer-E-Rey (The Passenger Of Rey) Iranian Sound Track Farhad Fakhreddini
Eshtiagh (A work of Iran National Orchestra)
Khaharane Gharib
ایستاده در غبار
Midday Adventures
Bodyguard
Past, Present Continues
Saranjam
Majid Entezami The Train
Karbala - The Geography of a History
Majid Entezami Kani Manga
Love Without Frontier
اعتراض
The Cyclist
The Insane Flew Away
The Fragrance of Yousef's Shirt
From Karkhe to Rhine