پاپ قدیمی خاطره انگیز (Nostalgic Pop)

Tekiegah
Mimiram Barat
I Can`t Believe
Everlasting Love
It Was Tragedy
Zire Asemoone Shahr
Mehrshad
Aftab Mahtab