موسیقی متن فیلم (Film Soundtrack)

Men of Angelos Original Television Soundtrack Majid Entezami
Pahlavi Hat Original Television Soundtrack Majid Entezami
And the Blue Sky Original Motion Picture Soundtrack Majid Entezami
Song of the Fog Original Television Soundtrack Majid Entezami
The Wolves Original Television Soundtrack
Men of Angelos Original Television Soundtrack
The Trial (Original Television Soundtrack)
Majid Entezami Attack on H-3
Majid Entezami Intense Cold (Original Motion Picture Soundtrack)
Sedigh Tarif, Farhad Fakhreddini Emam Ali 2 (Peace Be Upon Him)
Farhad Fakhreddini Sarbedaran
Farhad Fakhreddini, Sediq Tarif Emam Ali (Peace Be Upon Him)
Mosafer-E-Rey (The Passenger Of Rey) Iranian Sound Track Farhad Fakhreddini
Khaharane Gharib
ایستاده در غبار
Midday Adventures
Second Take
All These Days
Bodyguard
Past, Present Continues
Saranjam
Majid Entezami The Train